Showing all 2 results

$1,900/每橫尺(多訂多優惠)

屋企樓底高的好處就係可以做一張3人床。3張床互相交錯,又慳位又實用。由於是訂造的關係,所以可以點設計就點設計。 [...]

$1,900/每橫尺(多訂多優惠)

下面引述業主的留言: 「多謝好傢俬,幫我訂造了這張非常實用的碌架床連地台床,可以訓3個人哦~~~用盡房間的每一 [...]

WhatsApp查詢 whatsapp